Termes i condicions del contracte de lloguer

Pel present contracte, l’arrendador Autocaravanes Rodamon (marca comercial d’ Albert Serra Montero 46963622z), lloga a l’arrendatari, l’autocaravana descrita en document adjunt, sota els termes i condicions recollides en aquesta pàgina, i següents. En qualsevol cas, l’arrendatari accepta tots els TERMES I CONDICIONS DEL CONTRACTE DE LLOGUER. Així mateix l’arrendatari assumeix les condicions particulars de les tarifes que tingui assignades a cada moment. L’arrendatari en el moment de realitzar la reserva del vehicle s’obliga a aquests termes i condicions.

Documentació a presentar per l’arrendador, original i fotocòpies del DNI, permís de conduir, targeta de crèdit o dèbit per efectuar el càrrec de la fiança. Els conductors autoritzats també han de presentar, original i fotocòpia del DNI i permís de conduir. Tots els documents han d’estar en vigor. No s’accepten documents que hagin expirat la seva data de caducitat.

Conductor

El conductor o conductors del vehicle, han de ser majors de 28 anys i estar en possessió del permís de conduir classe B, amb més de 4 anys d’antiguitat. En cas de no ser resident de la UE haurà d’estar en possessió del permís de conduir internacional en vigor. Només estan autoritzats a conduir, la persona o persones, identificades i acceptades per l’arrendador, i que estiguin reflectides en el document “Conductors Autoritzats” (Document B). S’accepten dos conductors autoritzats per lloguer. Afegir un tercer conductor autoritzat té un cost de 30€.

Utilització del vehicle

Queda expressament prohibit:

Destinar el vehicle a qualsevol activitat contrària a la moral, les lleis i els bons costums. Expressament queda prohibit transportar més nombre de persones que el permès per la llei, realitzar carreres, transport de mercaderies o objectes, estiguin o no permesos per la nostra legislació, cedir el seu ús a títol onerós o lucratiu, sotsarrendar.

Utilitzar el vehicle per empènyer o remolcar altres vehicles o remolcs.

Circular per vies no asfaltades o reglamentades, excepte zones habilitades per a això (càmpings, Àrees de servei, Pàrquing, etc.). L’assistència en viatge és europea i 24 hores però no cobreix si el vehicle queda estancat o accidentat fora de les vies reglamentàries. SI l’arrendatari incompleix aquesta clàusula i el vehicle ha de ser retirat per grues i serveis especials, l’arrendatari suportarà aquests costos, sense limitació dels 750€ de fiança, ja que aquests costos solen ser molt més alts.

Fumar en l’autocaravana. Si l’arrendador comprova que s’ha fumat, està autoritzat a considerar-ho com a desperfecte, assumint l’arrendatari el cost de la desodorització, neteja i en cas de no poder lliurar el vehicle al següent arrendatari, els costos d’indemnització per reserva.

Manipular el comptaquilòmetres, havent de comunicar immediatament a l’arrendador qualsevol avaria del mateix.

Circular sense l’autorització expressa de l’arrendador fora de l’Espai Econòmic Europeu. Així com a qualsevol país que es trobi en guerra o conflictes bèl·lics.

Variar qualsevol característica tècnica del vehicle com les claus, pany, equipament, eines o accessoris. Fer modificacions del seu aspecte exterior o interior, excepte expressa autorització escrita per part de l’arrendador. En cas d’infracció d’est articulo, l’arrendatari correrà amb totes les despeses de reacondicionament del vehicle al seu estat original, havent d’abonar així mateix una indemnització per la immobilització del vehicle fins a la seva total reparació.

Queda expressament prohibida l’entrada de mascotes a l’autocaravana, excepte autorització escrita per part de l’arrendador. En cas de detectar que ha entrat algun animal a l’autocaravana hi haurà una penalització de 200€.

Lliurament del vehicle

El lliurament del vehicle s’efectuarà en el lloc, data i hora acordada, lliurant un joc de claus complet del mateix així com la documentació.
La pèrdua de les claus comporta el pagament de 300€ cost de substitució de les mateixes. La pèrdua de la documentació comporta un cost de 300€. Aquests costos seran descomptats de la fiança.

L’arrendatari es compromet, abans del lliurament del vehicle, a venir amb temps suficient per rebre instruccions de funcionament del vehicle, a més de participar en la revisió del vehicle i signatura del document Estat del vehicle en l’entrega i Inventari contingut al vehicle (Document D). 

La no presentació de l’arrendatari en el lloc de lliurament, en la data assenyalada en el contracte, tindrà la consideració de rescissió unilateral de contracte i de la reserva per part del client, amb penalització del 100% de l’import de reserva a més facultarà a l’arrendador a disposar del vehicle reservat no tenint l’arrendatari dret a cap tipus d’indemnització ni compensació alguna.

Els retards de la devolució, no autoritzats, seran penalitzats amb una tarifa diària del triple de la quantitat aplicada en el contracte.
Qualsevol causa justificada de força major que impedeixi la devolució en el dia acordat, haurà de ser comunicada immediatament a l’arrendador perquè aquest l’accepti. En cas contrari es considerarà retard no autoritzat.

En cas que decidís retornar el vehicle abans del previst, no tindrà dret a devolució alguna.

Si l’arrendatari desitja perllongar l’arrendament, haurà de sol·licitar-ho a l’arrendador amb un mínim de tres dies d’antelació a la finalització del contracte.

Qualsevol alteració de la dates de lloguer haurà de ser prèviament autoritzada per l’arrendador. L’incompliment d’aquesta condició faculta a l’arrendador per fer-se càrrec del vehicle o requerir-ho judicialment. Així mateix l’arrendador es reserva el dret d’obtenir la devolució del vehicle en qualsevol moment durant la vigència del present contracte si la seva utilització contravingués el que es disposa en el mateix.

En la devolució del vehicle per finalització del lloguer, en la qual l’arrendatari no estigui present en la inspecció del mateix per causes imputables a ell, lliurament per bústia o no disponibilitat, i s’aprecien danys en el vehicle, l’arrendatari accepta la valoració dels danys resultants de la inspecció realitzada pel personal de l’arrendador.

La fiança serà retornada després de ser examinat el vehicle per un responsable de l’empresa arrendadora, el qual en cas de desperfectes per mal ús dictaminarà l’import que el client haurà d’abonar. Aquest import serà deduït de la fiança dipositada, acceptant l’arrendatari el pagament de la diferència si el cost dels desperfectes superen el valor de la fiança dipositada. En cas de no ser possible la valoració dels danys de forma immediata, l’arrendador disposarà de 30 dies per a la devolució si escau de l’import de la fiança restant una vegada deduït l’import de reparació dels desperfectes o danys causats.

Les despeses de carburant són per compte de l’arrendatari. El vehicle es lliura amb el dipòsit de gasoil completament ple, el litre de gasoil que l’arrendador hagi d’afegir fins a completar el dipòsit, es facturarà al preu de 2€ el litre.

El vehicle es retornarà net interiorment, en cas contrari es cobrarà un suplement de 60€, en concepte de neteja. Els dipòsits d’aigües residuals i del WC també s’han de tornar buits, en cas contrari s’aplicarà una penalització de 60€.

El fet d’omplir el dipòsit d’aigua potable amb dièsel o un altre combustible, implicarà una penalització de 600 €. 

Pagaments

L’arrendatari es compromet expressament a pagar a l’arrendador:

Per efectuar una reserva s’haurà de fer un pagament del 35% del valor total del lloguer. En cas d’anul·lació de la reserva, la penalització serà del 50% d’import en cas de faltar 30 dies o més, del 80 % si falten entre 16 dies i 30 dies i del 100 % si falten menys de 15 dies per a la data d’inici del lloguer.

Durant el 2022 adaptem la nostra política de cancel·lació. Apliquem la devolució del 100% de la paga i señal de la reserva si per causa del COVID-19 el govern imposa restriccions de moviment que impedeixen el lloguer.

 En el moment de la materialització del contacte de lloguer, el càrrec corresponent pel temps del lloguer en efectiu, més la fiança de 650€ mitjançant targeta de crèdit. 

En temporada baixa s’inclouen 200 km/dia sense càrrec extra. En temporada mitja el quilometratge és il·limitat per a lloguers a partir de 7 dies. Per a lloguers de menys dies s’inclouen 300 km/dia sense càrrec extra. En temporada alta i extra el quilometratge és sempre il·limitat. Els km extra es paguen a 0,25€ al finalitzar el lloguer.

Els càrrecs addicionals que s’originin si el vehicle és deixat en algun altre lloc o ciutat, sense l’autorització de l’arrendador.

L’import de tota classe de multes, despeses judicials i extrajudicials derivats de qualsevol infracció de trànsit o de qualsevol altra classe, que siguin dirigides contra el vehicle, l’arrendatari o l’arrendador, derivats del temps de vigència d’aquest contracte de lloguer, tret que s’hagin originat per culpa de l’arrendador.

En el supòsit que per culpa de l’arrendatari el vehicle fos retingut o embargat, totes les despeses seran al seu càrrec. Inclòs el lucre cessant de l’empresa arrendadora durant el temps que duri la immobilització del vehicle.

Despeses incorregudes per l’arrendador (inclosos honoraris d’advocats i procuradors) en la reclamació de les quantitats degudes per l’arrendatari en virtut del present contracte.

El vehicle disposa d’una assegurança a tot risc amb franquícia de 750€ (no inclou els efectes personals de l’arrendatari i acompanyants). En cas d’accident o robatori, l’arrendatari es farà càrrec de l’import de 750€ per sinistre. 

El vehicle porta incorporat un localitzador GPS amb monitoratge de velocitat. En cas de sobrepassar els 130 km/h s’aplicarà una penalització de 90€ (cada vegada que se sobrepassi aquest límit) amb independència de les multes de trànsit, descomptats de la fiança.

La fiança de 750€ dipositada per l’arrendatari servirà per a cobrir les despeses en cas de sinistre o un altre esdeveniment en el qual hagi d’intervenir l’asseguradora fent ús de la franquícia de l’assegurança. Servirà també per cobrir les possibles penalitzacions detallades en aquest document (lliurar el vehicle sense netejar, penalitzacions per excés de velocitat, pèrdua de claus, desperfectes interiors del vehicle, etc). Si la fiança dipositada no fos suficient per cobrir les despeses de la fiança, les possibles penalitzacions o altres desperfectes interiors, l’arrendatari es compromet a realitzar el pagament de la diferència en un període mai superior a les 48 hores des del dia de la devolució del vehicle o fi del període del contracte.

Accidents, robatori, manteniment, avaries.

En cas d’accident ha de comunicar-se aquest immediatament a l’arrendador, de forma fefaent, i mai en un termini superior a 24 h., sota pena d’estar a expenses del que la companyia asseguradora resolgui.

No reconèixer o prejutjar la responsabilitat del fet, excepte la “Declaració Amistosa d’Accidents” . L’arrendatari haurà d’obtenir totes les dades de la part contrària i dels testimonis, que juntament amb els detalls de l’accident remetrà en el termini indicat a l’arrendador. Notificar immediatament a les autoritats l’accident si existeix culpabilitat de la part contrària.

No abandonar el vehicle sense prendre les adequades mesures per protegir-ho i salvaguardar-ho. Contactar en cas de ser necessari amb la Companyia d’Assistència en Carretera contractada amb l’Asseguradora.

En cas de robatori o furt del vehicle es denunciarà a l’autoritat competent immediatament, comunicant-ho i remetent còpia de la denúncia a l’arrendador en un termini màxim de 24 hores, juntament amb les claus del vehicle, quedant sense efecte en cas contrari les assegurances i cobertures contractades.

En cas d’incompliment per l’arrendatari d’alguna d’aquestes mesures, si són aplicables, l’arrendador podrà reclamar a l’arrendatari danys i perjudicis ocasionats per negligència d’aquest, inclòs el lucre cessant de l’empresa arrendadora durant el temps que duri la immobilització del vehicle.

El desgast mecànic normal del vehicle ho assumeix l’arrendador. Quan la durada del recorregut ho aconselli, s’han de realitzar les operacions de manteniment necessàries en un servei oficial FIAT. En el cas d’averies l’arrendatari només està autoritzat a efectuar-les amb autorització en un taller de servei oficial FIAT. El trencament de pneumàtics i / o punxada dels mateixos sempre va a càrrec de l’arrendatari, excepte en el cas de deficient muntatge o desperfecte de fabricació.

En cas de sinistre o avaria, i la reparació no superi les 72 hores dins del període de lloguer, és obligació de l’arrendatari de reparar el vehicle, i de tornar al punt de devolució del mateix amb aquest al finalitzar el període de temps pel qual s’ha arrendat el vehicle. En cas de necessitat, en aquest cas la companyia asseguradora cobreix les nits d’hotel mentre dura la reparació.

Detenir el vehicle el més aviat possible quan s’il·lumini qualsevol testimoni que indiqui anomalia en el funcionament del vehicle, havent de contactar amb l’arrendador o amb la Companyia d’Assistència concertada per l’arrendador i solament amb aquesta, havent de dirigir-se exclusivament a un servei oficial FIAT, excepte autorització expressa de l’arrendador.

En cas de trencament o desperfecte de qualsevol part de l’interior o exterior de l’autocaravana l’arrendatari està obligat a posar-ho en coneixement de l’arrendador en un termini de temps no superior a 24 hores des que s’hagi detectat l’anomalia o trencament. D’aquesta manera l’arrendador podrà disposar de més temps per adquirir el recanvi corresponent per reparar el vehicle i així no perjudicar el pròxim client.

Si hi ha accident amb part amistós i essent culpa del contrari, la fiança no es retornarà fins que la companyia contrària accepti el pagament.

Responsabilitats

L’arrendador lliura el vehicle en perfecte estat, havent-hi realitzat totes les verificacions i el manteniment necessari per al seu bon funcionament. No serà responsable de fallades mecàniques o avaria a causa del deteriorament normal del mateix, ni és responsable de despeses, retards o perjudicis d’alguna manera produïts, directa o indirectament com a conseqüència de tals fallades o avaries.

Si per causes de força major, motius fortuïts o aliens a l’arrendador, no es pogués lliurar el vehicle en la data convinguda, això no donarà dret a cap indemnització excepte a la devolució per part de l’arrendador a l’arrendatari de la quantitat pagada en concepte de reserva.

Jurisdicció

Qualsevol discrepància que pogués sorgir entre arrendatari i arrendador serà sotmesa als tribunals corresponents al domicili de l’arrendador.

1
Hola!